EL | EN
Οδηγός Χρηματοδότησης Αποθήκευση

Ο Οδηγός Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας περιγράφει αναλυτικά τα όργανα και τις διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή και χρηματοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων , για την οικονομική διαχείριση των έργων και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού.

Με τον οδηγό καθορίζονται επίσης οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων έργου, για τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων (ανάπτυξη εκπαιδευτικής υποδομής, ερευνητικά έργα, έργα επιμόρφωσης κλπ), καθώς και θέματα αμοιβών των συμμετεχόντων σε έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού.

Ο οδηγός χρηματοδότησης εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και μπορεί, εφόσον προκύπτει ανάγκη, να τροποποιείται και να συμπληρώνεται.

Το κείμενο του οδηγού και κάθε τροποποίησή του κοινοποιούνται στα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης και Οικονομικών.

Οδηγός Διαχείρισης Έργων Αποθήκευση

Η διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων γίνεται στο Α.Π.Θ. από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, η οποία ενεργεί για λογαριασμό του Πανεπιστημίου και σύμφωνα με ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο.

Η Επιτροπή, έχοντας υποχρέωση από το νόμο σύνταξης ετήσιου επιστημονικού και οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού, συγκεντρώνει και ελέγχει όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία για την επιστημονική και οικονομική πρόοδο κάθε χρηματοδοτούμενου έργου που διαχειρίζεται, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζεται σε σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των έργων.

Το πλήθος, η σημασία, το είδος και η έκταση των ελέγχων στους οποίους υπόκειται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερης σημασίας. Έλεγχοι διενεργούνται κυρίως από τους εξής:

  • Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικός - ετήσιος έλεγχος)
  • Ελεγκτικό Συνέδριο Ελλάδος (έκτακτος έλεγχος)
  • Ελεγκτικό Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (έκτακτος έλεγχος)
  • Γ.Γ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής (UKLAF) (έκτακτος έλεγχος)
  • Υπουργεία Παιδείας, Οικονομικών και Γ.Λ. Κράτους (έκτακτος έλεγχος)
  • Φορείς Χρηματοδότησης (κατά έργο και κατά περίπτωση)

Επίσης ουσιαστικός και διαχειριστικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται από δημοσιονομικούς υπαλλήλους σε όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά συνέπεια ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας υποχρεούται τόσο να ελέγχει, να παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη των έργων και να λαμβάνει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και τη νόμιμη και αποτελεσματική χρήση των πόρων, όσο και να προβαίνει σε έλεγχο της νομιμότητας και της πληρότητας όλων των διενεργουμένων από τον υπεύθυνο κάθε έργου πράξεων.

Ο οδηγός διαχείρισης στα αγγλικά (Guide for the Management of Projects)

Οδηγός Προμηθειών Αποθήκευση

Η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοτικού και εθνικού δικαίου περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων απαιτεί από τους εμπλεκόμενους εμπεριστατωμένη γνώση και εξειδικευμένη εμπειρία.

Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη υποστήριξης των εμπλεκομένων (Επιστημονικά Υπεύθυνοι Έργων, Επιτροπές Διαγωνισμού, Επιτροπές Ενστάσεων και Επιτροπές Παραλαβής) που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και τις δυσκολίες που αυτοί αντιμετωπίζουν, έκρινε απαραίτητο να εκδώσει έναν Οδηγό Προμηθειών στα πλαίσια της υλοποίησης των ερευνητικών έργων, για τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.

Ο Οδηγός αναφέρεται σε όλο το κύκλο ζωής μιας δημόσιας σύμβασης, που αρχίζει από το χρονικό σημείο εκδήλωσης της ανάγκης για προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου (έντυπο Δ8, αίτηση Διενέργειας Διαγωνισμού), και τελειώνει με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης (έντυπα Δ13 & Δ14, πρακτικά οριστικής παραλαβής). Είναι διαρθρωμένος σε επιμέρους Στάδια Υλοποίησης που αντιστοιχούν στα βασικά στάδια του κύκλου ζωής μιας δημόσιας σύμβασης. Τα Στάδια Υλοποίησης του Οδηγού έχουν σχετικά αυτοτελές περιεχόμενο με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να μελετήσει ένα συγκεκριμένο Στάδιο Υλοποίησης του ενδιαφέροντός του, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα να προηγηθεί η μελέτη των προηγούμενων.

Κώδικας Δεοντολογίας Αποθήκευση

Ο Κώδικας Δεοντολογίας στην Έρευνα έχει εφαρμογή σε όλες τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες που διεξάγονται στο Α.Π.Θ. ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν χρηματοδότηση ή όχι.

Νομοθέτημα Σύστασης Ε.Λ.Κ.Ε. Αποθήκευση

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας βασίζεται στην ΚΥΑ ΚΑ 679/96, που έχει κυρωθεί με τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν.3794/2009.

Νομιμοποιητικά Έγγραφα Προέδρου