EL | EN
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Σχολή:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα:
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Διευθυντής:
Καθηγητής Μάνος Γεώργιος
E-mail:
gcmanos@civil.auth.gr
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2310995653
Διεύθυνση:
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 54124
Είδος Εργαστηρίου:
Πιστοποιημένο

Θωμάς Κουκουφτόπουλος ΕΤΕΠ
Βλαδίμηρος Κουρίδης ΕΙΔΑΧ

Μίλτων Δημοσθένους, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Βασίλειος Σούλης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Στέργιος Μητούλης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Μάριος Θεοφάνους, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Γεώργιος Κοίδης, Πολιτικός Μηχανικός

α.  Πειραματική Αντοχή των Υλικών των Δομικών Στοιχείων   και των Κατασκευών.
β.  Τασεομετρία.
γ.  Στατική και Δυναμική Συμπεριφορά Υλικών, Δομικών Στοιχείων   και Κατασκευών.
δ.  Σεισμική Συμπεριφορά Δομικών Στοιχείων και Κατασκευών.
Πεδίο εφαρμογής κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γέφυρες, μνημεία, παραδοσιακές κατασκευές κλπ.

Πειραματική Μηχανική με εφαρμογές στην μέτρηση απόκριση/αντοχή υλικών, δομικών στοιχείων ή κατασκευών κάτω από Στατικές, Δυναμικές/Σεισμικές φορτίσεις ή θερμοκρασιακές μεταβολές στο εργαστήριο ή επί-τόπου μέσω απλών ή σύνθετων φορτιστικών διατάξεων με δυνατότητα επιβολής φορτίων μέχρι 600τόνους (στατικά φορτία) και μέχρι 100τόνους (σεισμικού τύπου φορτία). Μέτρηση της σεισμικής διέγερσης/απόκρισης κατασκευών και εξέταση οριακών καταστάσεων που προσδιορίζονται από κανονισμούς ή πρότυπες δοκιμές. Πεδίο εφαρμογής κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γέφυρες, μνημεία, παραδοσιακές κατασκευές κλπ. με έμφαση στην εξέταση της φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων ή κατασκευών από χάλυβα, οπλισμένο σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιία, ξύλο, μάρμαρο, ελαστομερή, ινοπλισμένα πολυμερή κλπ. και την δυνατότητα επισκευής ή ενίσχυσής δομικών στοιχείων ή κατασκευών μέσα από παραδοσιακές ή καινοτόμες τεχνικές έναντι στατικών ή σεισμικών φορτίων. Διερευνώνται τεχνικές παθητικής σεισμικής μόνωσης με (ελαστομεταλλικά εφέδρανα ή ολισθητήρες). Σύγκριση των πειραματικών μετρήσεων με τις προβλέψεις απλών ή σύνθετων αριθμητικών προσομοιώσεων για την βεβαίωση της πιστότητας των αριθμητικών προβλέψεων και ανάπτυξη των κατάλληλων αριθμητικών εργαλείων. Βαθμονόμηση των αριθμητικών προσομοιώσεων με εργαστηριακές μετρήσεις ή μετρήσεις επί-τόπου. Ειδικότερα εφαρμογές πειραματικών και αριθμητικών μεθόδων σε διατηρητέες κατασκευές φέρουσας τοιχοποιίας καθώς και γεφυρών στην προσπάθεια επισκευής / ενίσχυσής τους. Δημιουργία λογισμικών πακέτων σε συναφή προβλήματα

Το εργαστήριο προσφέρει το σύνολο των ερευνητικών υπηρεσιών στα αντικείμενα
α.  Πειραματική Αντοχή των Υλικών των Δομικών Στοιχείων   και των Κατασκευών.
β.  Τασεομετρία.
γ.  Στατική και Δυναμική Συμπεριφορά Υλικών, Δομικών Στοιχείων   και Κατασκευών.
δ.  Σεισμική Συμπεριφορά Δομικών Στοιχείων και Κατασκευών.

Πεδίο εφαρμογής κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γέφυρες, μνημεία, παραδοσιακές κατασκευές κλπ.

Επιπρόσθετα, προσφέρει εξειδικευμένες δοκιμές σύμφωνα με συγκεκριμένα Ευρωπαϊκα Πρότυπα, για το έλεγχο της συμπεριφοράς μεγάλου εύρους υλικών και προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Προϊόντα χάλυβα, π.χ. ράβδοι δομικού χάλυβα, ελάσματα, τροχοί, σωλήνες, συστήματα αποθήκευσης, χάλυβες μορφής, χαλυβδόφυλλα, θύρες φρεατίων,κλπ.
- Μεταλλικά προϊόντα: π.χ. πλαίσια αλουμινίου, μεταλλικοί προσκρουστήρες αυτοκινητοδρόμων, εφέδρανα ολίσθησης
-Προϊόντα σκυροδέματος: π.χ. πλάκες πεζοδρομίων, τσιμεντοσωλήνες, φρεάτια,  κράσπεδα,
- Στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος: π.χ. τμήματα πλακών, δοκών, στύλων, κελυφών, σύμμεικτες πλάκες
- Προϊόντα φυσικών ή τεχνητών λίθων. π.χ. Οπτόπλινθοι, μάρμαρα κλπ. δομικά στοιχεία από φυσικούς ή τεχνητούς λίθους.
- Ινοπλισμένα πολυμερή: Ανθρακονύματα, Υαλονήματα, Ατσαλονήματα και έλεγχος της δυνατότητας επισκευής / ενίσχυσης δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος - τοιχοποιίας ή χάλυβα με αυτά
-Πλαστικά προϊόντα: π.χ. σωλήνες, ιμάντες,
- Δομικά στοιχεία ξύλου: π.χ. Δοκοί στέγης
- Συστήματα παθητικής σεισμικής μόνωσης: π.χ. Ελαστομεταλλικά εφάδρανα, ολισθητήρες
- Δερμάτινα προϊόντα
- Εφαρμογές βιοϊατρικής και οδοντιατρικής

Εuropean Commision, Directorate
ΟΑΣΠ
ΥΠΕΠΘ
ΓΓΕΤ-Υπ. Αναπτυξης
ΟΣΕ
ΔΕΗ
ΕΚΟ
Μουσείο Ακρόπολης - ΥΠΠΟ
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
Εφορείες Κλασσικών ή Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Δήμος  Θεσσαλονίκης
TEE, Tμήμα Κεν. Μακεδονίας
Πολλοί Ιδιωτικοί Φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Κleeman Hellas
Sika Hellas
Tata Elastron
Τεκτο
BL-Profile
Μπάμπλας
Storact
Κολλούσιος

University of California, Berkeley, USA
Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Japan
Joint Research Center, ISPRA, Italy
FIP Industriale, Padova, Italy
University of Rome, La Sapienza, Italy
ENEA, Italy
University of Padova, Italy
Technical University of Lisbon, Portugal
University of Aachen, Germany
University of Ljubljana, Slovenia
University of Aalbor, Denmark
Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολόγίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, Ελλάς
Εργαστήρια Εδαφομηχανικής, Οπλισμένου Σκυροδέματος, του Τμ. Πολ. Μηχανικών του Α.Π.Θ.
Cyber Arts, εταιρεία Λογισμικού, Ελλάς
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Α.Π.Θ.

Εξοπλισμός για επιβολή στατικών, δυναμικών και σεισμικών φορτίσεων στο εργαστήριο ή επί-τόπου
Εξοπλισμός για μέτρηση της απόκρισης μετατόπισης, ταχύτητας, επιτάχυνσης, παραμόρφωσης, δύναμης, πίεσης, κλπ. στο εργαστήριο ή επί-τόπου
Μηχανουργικές μηχανές για την κατεργασία μεταλλικών αντικειμένων και την προετοιμασία πειραματικών διατάξεων και δοκιμίων.

1000τμ στην ειδική κελυφωτή αίθουσα στο Ισόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής όπισθεν του παλαιού κτιρίου των εδρών (απέναντι από το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ)

- Μηχανές Θλίψης – Ελκυσμού :
2ΚΝ, 10ΚΝ, 40ΚΝ, 200ΚΝ, 6000ΚΝ για στατικά φορτία,
Με εξοπλισμό αισθητηρίων μετατόπισης, δύναμης

- Μεγάλο Μεταλλικό Πλαίσιο Αντίδρασης με σερβοϋδραυλικό έμβολο
1000ΚΝ (ελκυσμός) , 2000ΚΝ (Θλίψη) εναλλασσόμενα δυναμικά φορτία.
Με εξοπλισμό αισθητηρίων μετατόπισης, δύναμης

- Μέσο Μεταλλικό Πλαίσιο Αντίδρασης με αριθμό σερβοϋδραυλικών εμβόλων
Μέγιστη δύναμη 250ΚΝ
Για δυναμικά – σεισμικά φορτία με πραγματική μεταβολή μέσα στον χρόνο (real time in the frequency range 0.2Hz – 50Hz)
Με εξοπλισμό αισθητηρίων μετατόπισης, επιτάχυνσης δύναμης και αναλυτή πραγματικού χρόνου

- Μέσο Μεταλλικό Πλαίσιο Αντίδρασης με αριθμό σερβοϋδραυλικών εμβόλων
Μέγιστη δύναμη 100ΚΝ
Για δυναμικά – σεισμικά φορτία με πραγματική μεταβολή μέσα στον χρόνο (real time in the frequency range 0.2Hz – 50Hz)
Με εξοπλισμό αισθητηρίων μετατόπισης, επιτάχυνσης δύναμης και αναλυτή πραγματικού χρόνου

- Μικρό Μεταλλικό Πλαίσιο Αντίδρασης με σερβοϋδραυλικό έμβολο
Μέγιστης δύναμης 10ΚΝ
Για δυναμικά – σεισμικά φορτία με πραγματική μεταβολή μέσα στον χρόνο (real time in the frequency range 0.2Hz – 50Hz)

- Σεισμική Τράπεζα μιας οριζόντιας και κατακόρυφης διεύθυνσης κίνησης
Διαστάσεων 1.2 μέτρα επί 1.2μέτρα
Με εξοπλισμό αισθητηρίων μετατόπισης, επιτάχυνσης δύναμης και αναλυτή πραγματικού χρόνου

Η τιμολόγηση γίνεται κατόπιν συμφωνίας με τον ενδιαφερόμενο φορέα με συμβάσεις που διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.