Υποστήριξη

Συχνές Ερωτήσεις

Για να μπορέσετε να κάνετε χρήση του RSS θα πρέπει να προμηθευτείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων (RSS reader). Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα ειδικό λογισμικό στο οποίο προσθέτετε τις σελίδες RSS που σας ενδιαφέρουν και αυτό με τη σειρά του ελέγχει τις σελίδες αυτές και σας ενημερώνει διαρκώς για οτιδήποτε νέο. Αφού επιλέξετε πρόγραμμα ανάγνωσης (δείτε παρακάτω), θα πρέπει να αποφασίσετε ποιο περιεχόμενο θέλετε να λαμβάνετε. Αναζητήστε στο Διαδίκτυο και στους αγαπημένους σας δικτυακούς τόπους τις σελίδες RSS που σας ενδιαφέρουν και γραφτείτε συνδρομητές. Στην ιστοσελίδα μας -προς το παρόν - είναι διαθέσιμο το περιεχόμενο των νέων ευκαιρίων χρηματοδότησης.
  • κάντε δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο του RSS feed στο header της ιστοσελίδας
  • επιλέξτε από το αναδυόμενο μενού "Copy link address"
  • επικολλείστε τη συντόμευση στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος ανάγνωσης
Το αρμόδιο τμήμα είναι το τμήμα Marketing, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (Κτίριο ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ, 2ος Όροφος, Γραφείο 202) και έχει ως κύριο στόχο την ενημέρωση των μελών του ΑΠΘ σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης έρευνας και την υποστήριξή τους στη σύνταξη, τον έλεγχο και την υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων. Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα.
  • Συμπληρώνετε το έντυπο Δ0 (Συνοδευτικό πρότασης), στο οποίο αναγράφονται τα κύρια στοιχεία της πρότασης.
  • Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η υπογράφει το έντυπο Δ0.
  • Το έντυπο Δ0 υποβάλλεται στο αρμόδιο τμήμα (Τμήμα Marketing), είτε εγγράφως, είτε σε ηλεκτρονική μορφή (να έχει σαρωθεί).
  • Μαζί με το έντυπο Δ0 υποβάλλετε το αντίγραφο της πρότασης (κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή), το οποίο και θα αποτελεί στοιχείο του «Διοικητικού Φακέλου» του έργου, εφόσον η πρόταση εγκριθεί.
  • Σε περίπτωση που απαιτείται υπογραφή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του ΑΠΘ σε συνοδευτικά έγγραφα ή/και δικαιολογητικά, θα πρέπει αυτά να κατατίθενται στη Γραμματεία τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής πρότασης, για τον έλεγχό τους και τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων από το αρμόδιο τμήμα (Τμήμα Marketing).

Το ποσό των Γενικών Εξόδων (του άρθρου 7 της Υ.Α. ΚΑ/679/96) για το ΑΠΘ υπολογίζεται στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για το ίδρυμά μας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Φορέα Χρηματοδότησης, οπότε αποφασίζει σχετικά η Επιτροπή Ερευνών και απαιτείται επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα (Τμήμα Marketing).

Τα Γενικά Έξοδα αφορούν σ το έμμεσο λειτουργικό κόστος που δαπανά το Πανεπιστήμιο για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων (indirect costs). Το συγκεκριμένο κόστος είναι διαφορετικό από το κόστος για την «γραμματειακή υποστήριξη» του έργου, το οποίο αποτελεί άμεσο κόστος του έργου και συνυπολογίζεται στις δαπάνες προσωπικού του κάθε έργου. Οι υπηρεσίες που παρέχει η Επιτροπή Ερευνών είναι υπηρεσίες συμβουλευτικές για τη διαχείριση καθώς και υπηρεσίες ελέγχου και παρακολούθησης, και όχι υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης των έργων. Αυτό υπαγορεύεται από τον νόμο και τους κανόνες της χρηστής διοίκησης και διαχείρισης με την εφαρμογή της αρχής «μη ταύτισης ελέγχοντος και ελεγχόμενου».

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία, είτε πρόκειται για προγράμματα HORIZON είτε όχι, μπορείτε να τα βρείτε εδώ https://www.rc.auth.gr/marketing/submission.shtml
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το υπολογισμό των ωρομισθίων για μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, λοιπού Μόνιμου Προσωπικού και ΙΔΑΧ, μπορείτε να τις βρείτε στη σελίδα 21 του Οδηγού Διαχείρισης Έργων
Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με όλες τις διαδικασίες του ΕΛΚΕ ΑΠΘ μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνών και τον Οδηγό Διαχείρισης Έργων.