Αποποίηση ευθύνης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη, αποτελεσματική και αξιόπιστη διαχείριση ερευνητικών έργων, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας που τον διέπουν (βλ. Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνών, Οδηγός Διαχείρισης Έργων).

Σε αυτό το πλαίσιο, οι υποβαλλόμενες προτάσεις πρέπει να κατατίθενται στο αρμόδιο τμήμα τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, χρονικό διάστημα αναγκαίο για τον ορθό έλεγχό τους, τη σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων, τη συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογητικών και τη λήψη των υπογραφών από τους αρμόδιους εκπροσώπους.

Η μη τήρηση της ως άνω προθεσμίας δίνει το δικαίωμα στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ να αποποιείται της ευθύνης έγκαιρης και ορθής υποβολής της πρότασης και είναι δυνατόν να αποτελέσει αιτία για την μη αποδοχή του έργου από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ.