Συνεργασίες

Χρήσιμες Ιστοσελίδες για την Αναζήτηση Συνεργατών

To CORDIS είναι το πρωταρχικό δημόσιο αποθετήριο και πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με όλα τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ερευνητικά προγράμματα και τα αποτελέσματά τους. Το CORDIS διαθέτει επίσης μία από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων με προφίλ δυνητικών συνεργατών σε ερευνητικά έργα.

Επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα

Βρείτε εταίρους μεταξύ των συμμετεχόντων σε προηγούμενα έργα της Ευρωπαΐκής Επιτροπής. Εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί ή ένα θέμα προηγούμενης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, για την εύρεση συναφών οργανισμών. Κάνετε την αναζήτηση βάσει γεωγραφικών κριτηρίων ή ανά είδος οργανισμού.

Επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα

Το Ideal-ist είναι ένα διεθνές δίκτυο ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών), με περισσότερους από 70 ΤΠΕ συνεργάτες από ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές περιλαμβάνουν: συνδεδεμένα κράτη, κράτη-εταίρους της ανατολικής Ευρώπης, Μεσογειακά Κράτη Εταίρους και αναδυόμενες χώρες, όπως είναι η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία και η Νότια Αφρική.

Επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα

Το κύριο αντικείμενο για τις Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες, τα Υλικά και τις Νέες Τεχνολογίες Παραγωγής είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητες στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και η δημιουργία απαραίτητης γνώσης για τη μετατροπή του από μία βιομηχανία έντασης πόρων σε μία βιομηχανία έντασης γνώσης.

Επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα

Το Fit for Health 2.0 έχει ως στόχο να ενισχύσει με βιώσιμο τρόπο τη συμμετοχή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, στον άξονα της Υγείας στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Ορίζοντα 2020, σε έργα κυρίως έντασης ερευνών, υψηλής τεχνολογίας μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα

Innovative Medicines Initiative (IMI) – Η Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα υποστηρίζει συνεργατικά ερευνητικά έργα και χτίζει δίκτυα των βιομηχανικών και ακαδημαϊκών εμπειρογνωμόνων για την ενίσχυση της φαρμακευτικής καινοτομίας. Υπάρχουν επίσης ευκαιρίες για τις ΜΜΕ, όπως είναι οι καινοτόμες επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας.

Επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα

Το Enterprise Europe Network είναι ένα βασικό εργαλείο στη στρατηγική της ΕΕ για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Συγκεντρώνοντας κοντά στις 600 οργανώσεις στήριξης των επιχειρήσεων από περισσότερες από 50 χώρες, βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις να αδράξουν τις απαράμιλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα

Το NET4SOCIETY είναι το διεθνές δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής του άξονα Societal Challenges 6 του προγράμματος Ορίζοντας 2020 ("Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο: χωρίς αποκλεισμούς, με καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες. Η βάση δεδομένων NET4SOCIETY θα προσφέρει τόσο τα προφίλ των εταίρων που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν σε υφιστάμενες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες, καθώς και αναζητήσεις συνεργατών ερευνητικών κοινοπραξιών που αναζητούν για πρόσθετους εταίρους.

Επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα

Το LTER βοηθά την ανάπτυξη διαχειριστικών επιλογών σε απάντηση των αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο συμβάλλοντας στο γνωστικό επίπεδο της Ευρώπης. Αναζητά και περιοχές και ανθρώπους.

Επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα

Το Innovation Place είναι ένας ευρωπαϊκός συμβουλευτικός οργανισμός που παρέχει συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση της καινοτομίας και τις επιχορηγήσεις. Μπορεί να σας βοηθήσει να συνδεθείτε με τους σωστούς οργανισμούς και έργα σε όλη την Ευρώπη.

Επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα

Το Euresearch είναι ένα ελβετικό δίκτυο που λειτουργεί για λογαριασμό της Γραμματείας Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας για την παροχή στοχοθετημένων πληροφοριών, συμβουλών και διακρατικών συμπράξεων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας.

Επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα