Έρευνα

Πολιτική Έρευνας

Η ερευνητική πολιτική του πανεπιστημίου κινείται σε δύο κεντρικούς άξονες: 1) την προώθηση της ποιότητας & 2) την προώθηση της αριστείας. Η πολιτική ποιότητας συνίσταται στην εφαρμογή βέλτιστων διαδικασιών ελέγχου και συγκεκριμένων συστημάτων πιστοποίησης, τα οποία εγγυώνται την παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας.

Επιπρόσθετα, υποστηρίζει τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των ερευνητικών μονάδων του πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τα προστάγματα της εποχής. H στρατηγική ποιότητας που εφαρμόζει η Επιτροπή Ερευνών, ξεκίνησε με την πιστοποίηση, από τον Νοέμβριο του 2002 του «Ειδικού Λογαριασμού», με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000. Ο διεθνής αυτός τίτλος εξασφαλίζει ότι ο οργανισμός που τον κατέχει, λειτουργεί με ένα αντικειμενικό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών του και των δικών του απαιτήσεων.

Η πολιτική αριστείας είναι η ενθάρρυνση της διάκρισης του ερευνητικού δυναμικού σε όλα τα πεδία επιστημονικής γνώσης. Τροφοδοτώντας το ερευνητικό δυναμικό του πανεπιστημίου με κίνητρα πρωτίστως ηθικής και δευτερευόντως υλικής φύσης, επιβραβεύει τις υψηλές ατομικές επιδόσεις, δημιουργεί νέες ερευνητικές μονάδες και ευνοϊκό περιβάλλον για καινοτόμες δράσεις.