Ποιοι Είμαστε

Οι υπηρεσίες μας

Το Τμήμα Marketing, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ έχει ως κύριο στόχο την ενημέρωση των μελών του ΑΠΘ σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης έρευνας και την υποστήριξή τους στη σύνταξη, τον έλεγχο και την υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων.

Για την επίτευξη των παραπάνω, το Τμήμα παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

Υπηρεσίες Πληροφόρησης-Ενημέρωσης
 • Αναζήτηση προσκλήσεων, προκηρύξεων, συνεργασιών, ευκαιριών χρηματοδότησης
 • Ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης έρευνας/υπηρεσιών και ιστοσελίδας ΕΛΚΕ ΑΠΘ
 • Τακτική ηλεκτρονική ενημέρωση μελών ΔΕΠ και Τμημάτων/Σχολών ΑΠΘ
 • Εύρεση εταίρων για συνεργασίες σε ερευνητικά έργα
 • Καταγραφή προτάσεων, ενημέρωση βάσης δεδομένων ResCom και παρακολούθηση μέχρι το στάδιο της απόρριψης/έναρξης έργου
 • Επεξεργασία και έκδοση καταλόγων/φυλλαδιών
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Σύνταξη προτάσεων και προγραμματισμός – ανάπτυξη έργων
 • Υποστήριξη, παραλαβή, έλεγχος προτάσεων ερευνητικών έργων και έκδοση δικαιολογητικών
 • Υποστήριξη, παραλαβή, έλεγχος προτάσεων συμμετοχής του ΕΛΚΕ ΑΠΘ σε διαγωνισμούς και έκδοση δικαιολογητικών
 • Τεχνική βοήθεια στη διαδικασία υποβολής προτάσεων
Λοιπές Υπηρεσίες
 • Προγραμματισμός και διεξαγωγή ενημερωτικών εκδηλώσεων για ευκαιρίες χρηματοδότησης
 • Προγραμματισμός και διεξαγωγή σεμιναρίων συγγραφής προτάσεων ερευνητικών έργων
 • Υποστήριξη Κινητικότητας Ερευνητών – Γραφείο Euraxess Service Center