Χρηματοδότηση

Διαδικασίες Κατάθεσης Πρότασης

Οι λειτουργίες μας έχουν τυποποιηθεί με την χρήση πρότυπων εντύπων και αιτήσεων. Συνεπώς, για τις μεταξύ μας συναλλαγές, συμπληρώνετε το έντυπο Δ0 από την παρακάτω λίστα, το υπογράφει ο επιστημονικά υπεύθυνος και το καταθέτετε στο Τμήμα Μάρκετιγκ για την έκδοση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκ μέρους του ΕΛΚΕ.

Τα έντυπα Οδηγός Χρηματοδότησης και Οδηγός Διαχείρισης Έργων, τα οποία είναι επίσης διαθέσιμα παρακάτω, λειτουργούν υποστηρικτικά προκειμένου να συντάξετε την πρότασή σας σωστά και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Σε κάθε πρόταση που υποβάλλετε χρειάζεστε τα στοιχεία του ΑΠΘ, τα οποία είναι επίσης διαθέσιμα παρακάτω, διαχωρισμένα σε προγράμματα HORIZON 2020 και λοιπά.