Έρευνα

Μεταφορά Τεχνολογίας

Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της αποστολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ως δημόσιου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, είναι η εξασφάλιση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας προς όφελος και χρήση από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ως μεταφορά τεχνολογίας νοείται η παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης ή η μεταβίβαση (παροχή) τεχνικών γνώσεων που προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας αλλά και μη προστατευμένες τεχνικές γνώσεις, εμπειρίες, ικανότητες, δηλαδή κάθε στοιχείο που αποτελεί αντικείμενο τεχνικής, βιομηχανικής ή εμπορικής πληροφορίας, γνώσεων και εφαρμογών. Η αξιοποίηση αυτή επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους: με τη διάχυση της νέας γνώσης-πληροφορίας, με τη δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων, με την κατοχύρωση των πρωτότυπων μεθόδων-τεχνογνωσίας και την έκδοση των προβλεπόμενων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και υποδειγμάτων χρησιμότητας, καθώς επίσης και τη σύναψη συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Α.Π.Θ. (Ειδικός Λογαριασμός) συντηρεί και προσαρμόζει στα ισχύοντα δεδομένα μια πολιτική μεταφοράς τεχνολογίας με τους ακόλουθους σκοπούς:

Υπηρεσίες Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας

Συμβουλευτική
  • Υποστήριξη στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
  • Ενημέρωση και υποστήριξη για την ίδρυση επιχειρήσεων τεχνοβλαστών
Υπηρεσίες Εσωτερικού μάρκετινγκ, προς τους ερευνητές του ΑΠΘ
  • Παροχή πληροφόρησης για τους τρόπους αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • Καταγραφή και προβολή καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης για την αξιοποίηση της έρευνας του ΑΠΘ
Υπηρεσίες προς φορείς και επιχειρήσεις
  • Προβολή/προώθηση των τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών του ΑΠΘ
  • Υποστήριξη συνεργασιών μεταξύ του ΑΠΘ και της αγοράς